ده‌سپێک | په‌یوه‌ندی | له‌باره‌ی ئێمه‌وه‌ | ئه‌رشیف Tuesday - 26 May 2015 
 
  بيروكه ى بيشنياريكى خه فيف ..له بو موعاله جه ى كه نده لى به ئوسلوبيكى زه ريف
...گه‌رانه‌وه‌ 2011-07-01

Share/Bookmark


به قه له م باندانى - شه ريف عه بدوول موخيف

مه علوومه كه مه سه له ى كه نده لى له هه ريمى حوور و ديموقراطيى كوردستانى عيراقدرا , به ده ره جه يه كى به تايه كى عه نيف ئينتيشارى كردووه , ئه سبابى ئه م مه ئاساته ش بى ره كوريشه نييه .. خو ئه كه ر تاقيبى ئه و ره كوريشه يه ش بكه ين , ئه كه ينه ئه و نه تائجه ى كه به شيكى ئه م كه نده لييه له ميراتى به عس و ( كه له نه نك ) واته ( كه له بوور) ه سوكو سه ليمه كه يه تى , كه له زه مه نى بر نه هامه تى و قاتوقرييان , جله و بو بياوان و ريفاق و مه نسوولين و ئه تباع و جلكاوخور و جحوووشيان به ردرابوو و به جاريك ده سيان دابووه مه سائيلى غه يره ئه خلاقى هه ر له دزى و حييييزى و ئيختيلاساته وه , حه تا ره شوه و ئه تاوه و كه وادى و واسيته و و مه حسووبييه ت و تايفه كه رى و عه شرهت كه رييه وه ... له ده وائير و موئه سه سات و ئه رجائي ئه ربه عه ى موجته مه عى عييييراقى ببووه نه ريت و مه راسيمى ته عاموولى ئه فراد .. ئه و زه واتانه يش ره فضى ئه و واقيعه مه هتووك و وهضيعه يان بكردايه .. به خه وه نه و جه واسيس و كوففار و عومه لاء و ئه لطابوور ول بينجهه م توهمه تبار ئه كران وه به عقوباتى شه ديد و قاسى جه زا ئه دران..!
به و سياسه ته خه بيث و زه هراوييه شرريره , شيوازه ئاساييه كانى ئه داء و ما مه له ى ره سمى و غه يره ره سمى ئيفساد و بوكه ن بوو ( جى بوكه ن نه بيت ؟ .. ده كه ران كام كه سايه تى سووكوسه ليم و ناموحته ره م و جاهيل و نه زانه .. كار و مه سوولييه تى حه ساس و كرنكيان بى ده سباردن .. به و مه نتيقه ى كه ئه م جوره جلكاو خوره بى مه بده ء و بى قييه م و بى ئه خلاقانه , موريدى موخليس و موتيعى ئه وليائى نيعه مه تيان ئه سحاب الحوكم وه لده سه لاط – به لى ده سه لاط – ده بن و ئااااى كه وا نييه ) .. ئيت به م شيوه يه مه عايير و مه وازينى به ينى جاك و خراب شيوا .. مه عاييرى نيوان موحته ره م و نا موحته ره م تيك جوو , موحته ره م بووه نا موحته ره م و بى ئه خلاق و جه به ل بووه موحته ره م .. به ده ره جه يه ك ئه وه ى ساقط و مونحه ل نه بوايه , كوومانى ليده كرا و ده خرايه زير ره قابه ى ئه نواع سيخوورانى تافيه و بى به هر ه وه و جوره ها ضه غط و ضغوطاتى مادى و مه عنه وى ..
باش ئينتيفاضه كه ى مانكى مارتى سالى 1991ى ميلادييه و ته حقيق بوونى به شيك له ئه حلام و ئومنياتى قه ومى كورد به ته شكيل كردنى مجاليسى حوكمرانى كوردى له كوردستانى عيراقدا .. ده بووايه زور به حه زه ر و حيرسيكى نيشتمان به روه رانه وه سيسته مى ئه م حوكمرانييه ديموكراتييه كوردييه كوردستانييه داريزرايه و بنيات بنرايه .. به لام به داخه وه و مه عه ل ئه سه فول شه ديد شه هوه تى سولطه و نفوذ و ئيمتيازاتى كه ليك نفوسى ضه عيف كرد ( دياره هه ر له ئه صلا ضه عيف بوون ) ئه مانه بو ته عزيزى مه صالحيان و نفوذيان له ئه جوائى نويى كوردستاندا هاتن و ئيعتيمادى ته واويان خسته سه ر باشماوة هه ره فاسد و بوكه ن و ئينتيهازييه كانى زه مه نى به عث و سه دام تكريتى و هه تيوه كانى .. ئه م عومه لاء و خه ده م و حه شه م و فنك ليسانه كه له وظائف و دوائرى حه ساس ده وريان هه بوو ( نه له به ر به هره و توانا و خيبره ى عيلمى و ئيدارييان , به لكو له به ر خيبره ى ته جه سوس و مراقه به و هه نيك مه واهبى غه يره ئه خلاقييان ..) مع الاسف ئه م فاسيد و موفسيدانه ده وريان بيدرايه وه ( توخواكه ى هه نى له مه نسوولينمان ئه وه نده ساويلكه و هه جه بوون يان له به ر ته ماع و هه تيمجييهتى و سوالكه رى بوو يان ئيتر بادانه وه بوو له خه بات و كوردايه تى و خزمه تى كه ل هاتن و ئه و نموونه و باشماوه بوكه نانه ى زه مه نى به عس و عه قلييه تى ديكتاتورييان كرده نه سيحه تكه ر و جاوساعانيان و له هه موو مه سه له يه كى وورد ودرشت ئيستيشاره يان بيده كردن وه لا يزالووووون ).. به لى , هه ر وه ختيك به ضه رووره تيان زانى , زور ئاساييه به لاى فاسدين و موفسدينه وه وه لاء و مه وقفيان بكورن .. عه ينه ن سوزانييه ره سمييه كان بوول و باره و مه سله حه ت لاى كى بيت به وى ئه ده ن .. ئيتر وه كو ووتم جا له به ر ساويلكه يى و ده نائه تى نه فس بيت يان فقدان المناعه ضد الكه نده لى بيت يان جه شه ع و طمع بيتن و ياخوود ئه وانه هه ر له ئه صلا راست و درووست نه بوون له ته ك عه قيده ى وه طه نييه ت و كوردايه تى , كه ليك شه خصياتى مه حسووب له سه ر حه ره كه ى ته حه روورييه تى كوردى , كه وتنه نيو داو و كيزاوى ئيغرائات و زومان لووسيى موفسدين و ئينتيهازييونى به قاياي زه مه نى ديكتاتورى به عس و ئه زمنه ى حوكمرانيى سابيقتريش له عيراقدا ( خوى له ئه ساسدا ده وله تى عيراقى له سه ر فه ساد و كه نده لى دامه زرا - ئه كه ر لابه ره كانى ميزووى سياسى و ئيدارى و حوكمرانى يه ك يه ك هه لبده ينه وه , ته ماشا ده كه كه ين هه مووى كووه و ته راكوومى كردووه ..)
جا با بينه وه لاى خومان .. ئيتر وه كو ووتم وه ختيك ئه م مه سوولانه ى خومان ئه و باشماوه كواوييانه ى به عسيان له هه موو كه سيك به بياوتر و عه بقه ريتر زانى و كردياننه ما موستا و بيشه نكيان .. هيدى هيدى جاويان له سه ر ريبازى كه نده لى و كه نده لايه تى كرايه وه و به جاريك رووح و فيكر و جه سته و مه زهه بيان به قيه م و بنهماكانى كه نده لى ته شه بووعى كرد .. تا كه يشتنه قوناغيك تيادا هه موو موفسدينى سابقينيان به ماموستاكانيانه وه بور دا .. خو ئه كه ر ئه وان به به نهانى و حه زه ره وه خه ريكى فه ساد و ئبفساد بوون .. ئه مان به روزى رووناك و عاله مى ئاشكرا ده سيان دايى , به راست و به جه ب عه ينى ئازه لى برسى و مندالى زه مبوورده كه وتنه مزين و جنك و قه ب هاويشتن .. حورمه تى مالى عام نه ما خويان كرده خاوه نى هه موو شتيك , هه ر هه مووى به ره نجى كه سابه تى خويان و باو بابيرانيان ده زانن .. ليده .. ببه .. بركه .. ببجره .. بدزه .. حوولده .. بيماشه ره وه .. ناخونه ك ليده ...هتدد نه شه رم نه حه يا نه عيزه تى نه فس و نه كه رامه ت .. ئه م مردوو مراوانه مه عيده و كيرفانيان دراوه ..!! بربوونيان نييه .. به عره به عر .... مليونه ها و ملياره هايان له سه ر حيسابى ئه وضاعى شه عبى كوردى كو كردوته وه , بيشبركييانه له ناو خوياندا و به رده وامن .. ئه و دوو قه سرى زياتره ده بى ئه م زياترى هه بيت .. ئه و 5 سه ياره ى زياترة ئه م ئه بيت 10 له و زياتر بيت ئه و دوو زنى هه يه نه خير ئه م ده بيت سى زنى هه بيت .. ئيتر واوايى .. به داخه وه و سوبحانه للا به و هه موو سه روه ت و سامانه نا مه شرووعه يانه وه هه ر هه لبه يانه .. كولنه ده رن وهللا بابه ..! ته بعيان هيشتا ته بعى هه تيمجه و سوالكه ره .. بيدائى و موته خه ليف , نه ويتر له هه موو مسته وايه كى فكرى و رووحى شارستانيانه ..
ئه وه تا له ته ذه موورات و ئيحتيجاجاتى شه عبيش شه رم ناكه ن و دياره ئه و كوور و خلبوونه وه يان وه ستانى نييه , بويان كونترول ناكريت ..
سه يره كه جى هيشتا منه ت به سه ر عاله مه كه دا ده كه ن ..!!!!! وهللا جاده مان كردووه و بروزه ى ئاو ئه كه ين و كاره با ئه ده ين و هوتيلى ده ئه ستيره و مول و سوبه ر ماركيتمان كردووه ..
بابه كيان له % 90 ميلله ته كه هه زار و كه م ده را مه تن شيراتون و و روتانا و مول و سوبه ر ماركيت به وان جى .. به شه ره فم ئه مجا به شه ره فم به جاوى خوم مروفى كوردى خومانم ديووه زور به شه رمه وه .. زور به دلى شكاوه وه له بازارى سه وزه فروشان ميوه جات و سه وزه ى رزيوى له ته نه كه ى زبل ده رهيناوه بيباته وه بو مندالانى ئاخر روتانا و سليمانى بالاس و ئافوكادو و جنجه ر به م جى .. باشان مه سه له ى جاده كردنه وه و دابين كردنى ئاو و كاره با و خزمه تكوزارييه كانى ديكه واجبى هه موو حكومه تيكه و غه سبه له سه ر ئه جداد و ئابائى هه موو حكومه تيك دابينيان بكات ئه كه ر نا با بروات وحكومه تيكى به تواناتر بيته جيى ئه ى ديموقراطييه ت ما ناى جي ..؟ ماناى ئه وه نييه مه سئوولى حكومى به رز ئيضافه ته ن لوظيفه تيهى خه ريكى تيجاره ت و كاسبى و مقاوه لات بيت .ز شه ريكى كه بابجى و جكه ره فروش و مه شروبات فروش و سوواقى سه ياراتى ئوجرة بيت ...!! كوره عه يبه وهللا عه يبه و تاللا شووره ييه ... كووره له هه رجوار قورنه ى دونيا حه ياتان بردين , ناوى ميلله تيكتان به كه نده ل و مشه خور زراند .. كه ى ئه مه كوردايه تييه ؟ كه ى ئه مه ولات بنياتنانه ؟ كه ى ئه مه هينانه ديى خه ونى شه هيدانه ؟ عه يبه وه للا عه يبه .. جا تا به يانى بليم عه يبه ئه و بيشه رمانه ئه زانن عه يب جييه , نه خييييه ر عه يب و عه يبه له قامووسه كانيانا نييه ..
هههههههههههههههه .. جا با بيمه سه ر نا ونيشانى ئه م مه وضوعه , كه ئيشاره ت و ته لميح بو فيكره يه كى خه فيف ده كات له بو موعاله جه ى حالى كه نده لى به ئوسلوبيكى زه ريف.. فه ر موون ئه مه ئيقتيراحه كه يه .. زور مورتاحيش ئه بم ئه كه ر راوبوجوونتان هه بيت عه رزى به نده ى موفليستان ( ببورن قه سدم به نده ى موخليستانى بكه ن بو ئه وه ى به ره حابه تى صدر ته عديلى بكه ين و ته قديمى جيهاتى مه عنيى بكه ين بو ئه وه ى ئه وه نده ى تر قمع و اضطهادمان بكه ن ..
ئه لموقته ره ح
ـــــــــــــــــــــــــ :
ئه سبابى موجه به - له به ر ئه وه ى كه نده لانى به ريزى كوردستانى به شيوه يه كى برتوبلاو له ئه رجائى ئيقليمه كه مان انتشاريان كردووه و له بو كرد كردنه وه ى جوهد و تواناكيان و ريكخستنى جالاكييه كانيان به شيوه يه كى به ره للا و حه ره للا تر ..
ديباجه
ـــــــــــ:
وا به باشى ده زانين كه سه نديكايه ك بو كه نده لانى هه ريمى كوردستان ته ئسيس بكريت به ناوى ( سه نديكاى كه نده لانى كوردستان ) .. ضوابط و شروطى ئينتيما بو ئه م سه نديكايه له لايه ن ليزنه يه كى ته حضيرييه وه ديارى بكريت به مه رجيك ئه ندامانى ئه و ليزنه ته حضيرييه له كه نده لترين كه نده لانى كوردستان بيك بيت و ده بيت ئه وانه ى خويان بو ئه و ليزنه يه ئيسباتى بكه ن كه واقعه ن و حقيقه ته ن كه نده لترين كه نده لن - واته تونتورلييه كى خاليسه خاليسه ن -
هه ر له كه ل ته ئسيس بوونى ئه م سه نديكا موته عه فين و جايفه جى كه نده ل و كه نده له هه ن له ئيداره و موئه سه سات و دوائر و ئه حزاب و نه قابات و جه معيات و ئه نجومه نات ...هتدد ده بيت اجباريا ئينتما به و سه نديكايه بكه ن و صلاتيان به نه قابات و موئه سه سات و دوائر و جه معياتى سابقيان نهائييه ن قه طع بكه ن ..
ئيتر به م شيوه يه جى كه نده لى كوردستانى هه يه له مولكه يه كى بوكه نى زور لايه ق به خويان و قيه م و مه بادئيان كرد ده بنه وه .. جا ( حه مه كيان ) فليمه خوشه كه ئه وسا ده س بيده كات ... به جاوى خومان ده يبينين جون ئه و كه نده له بى حورمه تانه عه ينه ن كه متيار و كه وسه جى برسيى كه مارو دراو له بازنه يه كدا به ر ئه بنه شه ره ف وناموس و كوشت و مال حالى حه رامى يه كترى ....

له خيتامدا ده ليم :
مه سخه ره يه ..وه للا وه بيللا وه تاللا مه سخه ره يه ( يه عنى مه خسه ره به عاره بيش – ته شخه له ) ئه رى به خوا مه خسه رية , ئه م حه يايه بو به جاريك هه بى به ياز نه ما .. رزا و قه تره يه كى نه ما .. قات و قرى ئه خلاق و مه باديئة .. ئه رى ميلله تى كورد ئه م ووشكه سالييه هه تا كه ى ؟

 
كۆمێنتی خۆت بنووسه‌
rzgar
من ده مةويت يارمتيم بدةن هه رئه وه ندة
دلدار
sorin _bargein
duhok_doski
ك
 
ناو: تکایه‌ ناوی ته‌واو بنووسه‌
ئیمێل: تکایه‌ ئیمێل بنووسه‌
کۆمێنت: تکایه‌ کۆمێنت بنووسه‌
کۆد  
 

 

   
 
 
Copyright 2006 - 2010 Kurdistanonline News Agency  
All Rights Reserved , Created By KurdService